Search

Over

Algemene Voorwaarden van LC2O.nl

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle gebruikers van LC2O.nl (“Website”). Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.2 LC2O.nl is een handelsnaam van CYS International BV, gevestigd aan de Marshallstraat 16C, 5705CN Helmond, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91184916.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 U mag de Website alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

2.2 U stemt ermee in om de Website niet te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.

2.3 U mag geen inhoud op de Website plaatsen die lasterlijk, beledigend, obsceen, frauduleus of anderszins aanstootgevend is.

3. Aanbiedingen en Deals

3.1 De aanbiedingen en deals op de Website zijn eigendom van LC2O.nl en worden rechtstreeks door LC2O.nl verzonden.

3.2 LC2O.nl doet haar best om de juistheid en actualiteit van de informatie te waarborgen, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, accuraat of up-to-date is.

3.3 Deals en aanbiedingen kunnen op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Herroepingsrecht

4.1 Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.

4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

4.3 Indien u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

4.4 U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of een door ons gemachtigde derde terug te zenden. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

4.5 De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.

4.6 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

4.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en met de erkenning dat zij hun herroepingsrecht verliezen zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

4.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, verzegelde producten die om gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, en audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

5. Prijzen en Betalingen

5.1 Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW.

5.2 Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betalingsmethoden, zoals iDEAL, creditcard, PayPal.

6. Levering en Uitvoering

6.1 De levering van producten en diensten wordt verzorgd door LC2O.nl.

6.2 Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet leiden tot enige vorm van compensatie.

7. Klachtenregeling

7.1 Indien u een klacht heeft over de dienstverlening of producten van LC2O.nl, kunt u contact opnemen via support@lc2o.nl.

7.2 Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u binnen de termijn van 14 dagen geïnformeerd over de vertragingsperiode.

8. Aansprakelijkheid

8.1 LC2O.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de producten of diensten die door derden worden aangeboden.

8.2 LC2O.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de producten of diensten die via de Website zijn verkregen.

8.3 U gaat ermee akkoord dat LC2O.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website.

9. Intellectueel Eigendom

9.1 Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van LC2O.nl of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

9.2 U mag geen enkele inhoud van de Website kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LC2O.nl.

10. Privacy

10.1 Uw privacy is belangrijk voor ons. Raadpleeg ons privacy policy voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

11. Wijzigingen in de Voorwaarden

11.1 LC2O.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de Website.

11.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

12. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

12.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

12.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13. Contactinformatie

13.1 Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via support@lc2o.nl.

Mis geen deals!

Subscribe now for the LC2O newsletter

Winkelwagen 0